Αρχική

Ανάπτυξη ενός συστήματος πληροφόρησης και παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο για την υποστήριξη της εκτίμησης επικινδυνότητας των νανοσωματιδίων σύμφωνα με την Οδηγία REACH

Παρά το γεγονός ότι ένας ολοένα αυξανόμενος αριθμός ΕΝΜs διατίθεται ήδη στην αγορά, η συζήτηση σχετικά με τις δυνητικές επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον είναι σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό REACH, για κάθε είδος καταγεγραμμένων ΕΝΜs πρέπει να κατατίθεται η έκθεση εκτίμησης χημικής ασφάλειας η οποία συμπεριλαμβάνει τον λόγο χαρακτηρισμού επικινδυνότητας.

Το NanoΜONITOR υποστηρίζει εκείνες τις απαιτήσεις για συμμόρφωση με την Οδηγία REACH που αφορούν την διαδικασία εκτίμησης επαγγελματικής και περιβαλλοντικής επικινδυνότητας, την διαδικασία εκτίμησης χημικής ασφάλειας, τον έλεγχο των διαφυγών στο περιβάλλον από τους παραγωγούς και τελικούς χρήστες και συνεισφέρει στην διασφάλιση προστασίας υψηλού επιπέδου του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας σύμφωνα με την REACH. Το NanoΜonitor συμβάλλει στην αυξανόμενη αποδοχή των ΕΝΜs και των προϊόντων που περιέχουν ΕΝΜs από τους καταναλωτές.

NanoMonitor-project-function-lo-res2