Αναμενόμενα αποτελέσματα

on-line-tool_225

Βασικός στόχος του NanoMonitor είναι να βελτιώσει την χρήση περιβαλλοντικών δεδομένων παρακολούθησης ώστε να συμβάλει στην υιοθέτηση του κανονισμού REACH και να προωθήσει την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος κατά την χρήση και επαφή με μηχανικώς παραγόμενα νανοσωματίδια (ΕΝΜs).

Το έργο έχει τρεις κύριους στόχους:

  • να αναπτύξει διαδικασίες συλλογής και ανάλυσης ENMs σε σύνθετο βιομηχανικό, αστικό και φυσικό περιβάλλον
  • να αναπτύξει ένα διαδικτυακό σύστημα πληροφόρησης το οποίο αποτελείται από δύο ενσωματωμένα στοιχεία: α) μία εφαρμογή λογισμικού για την συλλογή, αποθήκευση, ανταλλαγή και διαχείριση δεδομένων συγκέντρωσης ΕΝΜs και β) το πρωτότυπο ενός νέου σταθμού παρακολούθησης χαμηλού κόστους για την παρακολούθηση αερομεταφερόμενων νανο-ρύπων σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο.
  • να υποστηρίξει την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με την REACH και την επίπτωση της συμμόρφωσης αυτής στον μετριασμό της επικινδυνότητας και την πρόληψη.

Τα αποτελέσματα του έργου θα διαδοθούν σε μία μεγάλη κοινότητα ΜΜΕ, ενδιαφερομένων μερών και σχετικών αρχών σε περιφερικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.  Για την επιτυχή χρήση από τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους τελικούς χρήστες της πληροφόρησης που θα προκύψει από το NanoMONITOR και από το σύστημα παρακολούθησης θα διοργανωθούν δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια, συνέδρια και εκπαιδευτικές ημερίδες.